Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Συντήρησης βαφών κτιρίων Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων», (αριθμ.μελετ.41/15). Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

124

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

21/07/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: