Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «υλοποίησης εργασιών της Δράσης 3 «Δημοσιότητα – Δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης», στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Κύκλος» με κωδ. πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 375999, που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-20

Αριθμός Απόφασης:

337

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

25/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: