Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης & των νομικών του προσώπων». Οριστική κατακύρωση μέρους αποτελέσματος διαγωνισμού. Απόρριψη προσφοράς. Προσωρινή Κατακύρωση στον επόμενο προσφέροντα.

Αριθμός Απόφασης:

222

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

29/07/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: