Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του δήμου & των νομικών του προσώπων». Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

41

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

17/03/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: