Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια εντύπων, φακέλων & αφισών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του δήμου». Προσωρινή Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

086

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

17/04/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: