Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό & Ειδών Τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του δήμου & των νομικών του προσώπων». Οριστική κατακύρωση μέρος αποτελέσματος διαγωνισμού. Απόρριψη προσφοράς. Προσωρινή Κατακύρωση στον επόμενο προσφέροντα.

Αριθμός Απόφασης:

241

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

18/08/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: