Έγκριση πρακτικού επιτροπής των αποτελεσμάτων της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών στα πλαίσια διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων της υπ’ αριθμό 1086/22 διακήρυξης για την «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος εντοπισμού ακραίων καιρικών φαινομένων και ενημέρωσης – προειδοποίησης πολιτών στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης», Υποέργο 1 της Πράξης η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Αριθμός Απόφασης:

303

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

07/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: