Έγκριση πρακτικού επιτροπής των αποτελεσμάτων της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων της υπ’ αριθμό 175/31-01-23 διακήρυξης για την «Ενίσχυση μικροκινητικότητας δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προσωρινή κατακύρωση διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

136

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

29/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: