Έγκριση πρακτικού επιτροπής των αποτελεσμάτων των σταδίων (“Δικαιολογητικά Συμμετοχής”, “Τεχνική Προσφορά” και “Οικονομική Προσφορά”) των αποδεκτών προσφορών, στο πλαίσιο διενέργειας της ανάθεσης με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για το τμήμα Ε του αρχικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο μέσω ΕΣΗΔΗΣ της υπ’ αριθμό 796/22 διακήρυξης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και μηχ/των έργων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής. Ματαίωση. Επανάληψη διαδικασίας.

Αριθμός Απόφασης:

340

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

05/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: