Έγκριση πρακτικού επιτροπής των αποτελεσμάτων του ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και της βαθμολόγησης των αποδεκτών προσφορών, στα πλαίσια διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια δύο ανατρεπόμενων φορτηγών αυτοκινήτων».

Αριθμός Απόφασης:

197

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

25/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: