Έγκριση πρακτικού επιτροπής των αποτελεσμάτων του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης στα πλαίσια διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχ/των έργου δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης», για το Τμήμα 8: Προμήθεια ενός απορριμματοδέκτη χωρητικότητας 32m2, α/α συστημ.135234. Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

272

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

04/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: