Έγκριση πρακτικού επιτροπής των αποτελεσμάτων του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης στα πλαίσια διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ της υπ’ αριθμό 684/22 διακήρυξης για την «Προμήθεια δύο ανατρεπόμενων φορτηγών αυτοκινήτων». Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

236

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: