Έγκριση πρακτικού επιτροπής των αποτελεσμάτων του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο διενέργειας του με α/α συστήματος 167561 ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων της υπ’ αριθμό 1089/22 διακήρυξης για την «Προμήθεια ολοκληρωμένης πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης», Υποέργο 4 της Πράξης η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για το τμήμα 3.

Αριθμός Απόφασης:

329

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

28/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: