Έγκριση Πρακτικού Νο 1 ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς Δημοπρασίας της μελέτης με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΑ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», αρ. μελ. 02/2022

Αριθμός Απόφασης:

199

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

25/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: