Έγκριση Πρακτικού Νο 1 ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών Δημοπρασίας της μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», αρ. μελ. 135/2018.΄΄

Αριθμός Απόφασης:

181

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

30/06/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: