Έγκριση Πρακτικού Νο 1 παραλαβής των φακέλων προσφοράς, ελέγχου δικαιολογητικών και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για το έργο με τίτλο : «Διαμόρφωση Χώρου για την μεταφορά και την τοποθέτηση του αρχείου της πολεοδομίας » (Αρ. Μελ. 78/2020), προϋπολογισμού 73.833,51 €, με ΦΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

394

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

06/12/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: