Έγκριση Πρακτικού Νο 2 αξιολόγησης και βαθμονόμησης των οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», με αρ. μελ. 66/2019

Αριθμός Απόφασης:

024

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

31/01/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: