Εγκριση πρακτικού υλοποίηση εργασιών της δράσης 3 «Δημοσιότητα – Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης» στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Κύκλος» με κωδ. Πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 375999, που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 13 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς

Αριθμός Απόφασης:

387

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

28/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: