Έγκριση συγκρότησης γνωμοδοτικών οργάνων σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16 για την ανάθεση με τίτλο «Διαλειτουργικότητα Συστημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και Χωρικά Ενεργοποιημένοι Μηχανισμοί Εύρεσης/Διάθεσης Δεδομένων», με κωδικό ΟΠΣ 5045533

Αριθμός Απόφασης:

066

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

09/03/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: