Έγκριση συγκρότησης γνωμοδοτικών οργάνων σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16 για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, διαφορών ειδών και ανταλλακτικών»

Αριθμός Απόφασης:

097

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

26/04/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: