Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανοργάνωσης. Ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης

Αριθμός Απόφασης:

30

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

26/04/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: