Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του δήμου & των νομικών του προσώπων». Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

5

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

16/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: