«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για το υποέργο (4) «Προμήθεια επίπλων», της Πράξης «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων», με κωδικό ΟΠΣ 296085. Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης

Αριθμός Απόφασης:

139

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

25/08/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: