«Έγκριση τροποποίησης της υπ’αριθμ. 7664/14-04-21 σύμβασης με την εταιρία ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ διακρ.τίτλ.”ΨΑΡΡΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ” με αριθμό φορολογικού μητρώου 999125835, για το τμήμα 2: «Διαχείριση προϊόντων κλάδευσης δένδρων», ήτοι της χρονικής παράτασης του συμβατικού χρόνου, στο πλαίσιο εκτέλεσης της υπ’ αριθμό 1731/20 διακήρυξης για την ανάθεση των υπηρεσιών «Διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων, μπαζοαπορριμμάτων και προϊόντων κλάδευσης δένδρων»

Αριθμός Απόφασης:

54

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

27/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: