Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου με τίτλο Προτεινόμενης Πράξης: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας: 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ (κωδικός πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ).

Αριθμός Απόφασης:

316

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

21/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: