Εξέταση της από 22-03-16 προδικαστικής προσφυγής η οποία κατατέθηκε από την εταιρία ELDON S HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αριθμός Απόφασης:

051

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

29/03/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: