Εξέταση της με αριθμό πρωτ. 14749/17-10-14 προδικαστικής προσφυγής η οποία κατατέθηκε από την εταιρία Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ κατά της με αριθμό 287/14 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με την έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής ήτοι έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής στα πλαίσια τ

Αριθμός Απόφασης:

310

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

21/10/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: