Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων του Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) προσωπικού, που θα προσληφθεί στον Δήμο μας, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019

Αριθμός Απόφασης:

242

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

06/10/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: