Καθορισμός ειδικοτήτων των πέντε (5) θέσεων Ι.Δ.Ο.Χ. οκτώ (8) μηνών, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητας) του Δήμου μας, που εγκρίθηκαν με την Κ.Υ.Α. 30360/31-7-12.

Αριθμός Απόφασης:

277

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

26/08/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: