Κήρυξη Διαγωνισμού «Υπηρεσίες υλοποίησης εργασιών της Δράσης 26 «Ενέργειες - προώθησης», στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Παρέμβαση για την απασχόληση στη Δυτική Θεσσαλονίκη» με κωδ. πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 380412, που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 του Εθνικο

Αριθμός Απόφασης:

273

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

12/10/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: