Λήψη νέας όμοιας με τη 17/2019, απόφασης. Διατύπωση της σύμφωνης γνώμης επί της κατατεθείσας αίτησης για δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται εντός των ορίων της Κοινότητας Μενεμένης, προς τον Αθλητικό Σύλλογο με κοινωφελείς σκοπούς, με την επωνυμία «ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Αριθμός Απόφασης:

19

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

13/09/2020

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: