Με εξωδικαστικό συμβιβασμό καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης της κατά 50% συνιδιοκτησίας των κκ. Ζουμπούλη Αναστασίας του Οδυσσέα και Καπριανού Μαρίας του Ιωάννη της με αριθμό 70/2003 Πράξης εφαρμογής συνοικισμού Δενδροποτάμου (σήμερα συν/μου Αγ. Νεκταρίου). Έγκριση της δαπάνης και ψήφιση της πίσ

Αριθμός Απόφασης:

110

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

15/05/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: