Ορισμός μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών και για τη παραλαβή προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως»

Αριθμός Απόφασης:

231

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

14/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: