Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2014.

Αριθμός Απόφασης:

344

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

16/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: