Ορισμός ορκωτού ελεγκτή - λογιστή και του αναπληρωτή του, για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 74445/2229 -12-10 απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Αριθμός Απόφασης:

3

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

31/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: