Παροχή γνώμης για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου Δημοτικού ακινήτου εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης προς Σύλλογο μετά από αίτησή του

Αριθμός Απόφασης:

35

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

05/03/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: