ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2014

Αριθμός Απόφασης:

127

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

21/07/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: