Προγραμματισμός για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου(Ι.Δ.Ο.Χ.), έτους 2020, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Αριθμός Απόφασης:

060

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

27/02/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: