Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000€ σε βάρος του Κ.Α. 00.62.21 για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών. Εκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

19

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: