Ψήφιση πίστωσης ύψους 11.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 20.6322 του προϋπολογισμού έτους 2013 για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων

Αριθμός Απόφασης:

214

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

25/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: