Συμμετοχή του ήμου ΑΜΠΕΛΟΚΗΠ&Ν – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ στον υπό σύσταση ΕΥΡ&ΠΑΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Ε.Σ.) υπό την επωνυμία «Holistic Efficient Local Initiative for Cooperation and Synergy» και διακριτικό τίτλο ΕΛΙΚΑΣ - H.E.L.I.C.A.S. και ορισμός εκπροσώπων.

Αριθμός Απόφασης:

348

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

15/11/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: