Σύνταξη όρων διακήρυξης για την εκποίηση του συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του δήμου, με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ κατά την έννοια του άρθρου 2 (παρ. 23) του ΠΔ 116/2004

Αριθμός Απόφασης:

025

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

28/01/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: