Τροποποίηση Σύμβασης, Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης με την εταιρία με επωνυμία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διακριτικό τίτλο «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ» για το τμήμα 1 : «Προμήθεια ενός Απορροφητικού Σαρώθρου» στα πλαίσια της ανάθεσης του με α/α συστήματος 135227 διαγωνισμού της υπ’ αριθμό 927/21 διακήρυξης για την Προμήθεια οχημάτων και μηχ/των έργου δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης»

Αριθμός Απόφασης:

152

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

20/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: