Αποστολή για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Αναρτήθηκε στις 24/06/2022, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Ο δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης είναι ένας από τους πρώτους 118 ευρωπαϊκούς δήμους και περιφέρειες που επιλέχθηκαν να συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Αποστολή για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η συγκεκριμένη «Αποστολή» πρόκειται να στηρίξει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, δηλαδή τη στρατηγική της ΕΕ για την επίτευξη του κλιματικού της στόχου έως το 2050, αλλά και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Με την προσχώρηση στην «Αποστολή»  και με τη συμμετοχή στις προσπάθειες που αυτή καταβάλλει για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ο δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης θα αποτελέσει μέρος μιας κοινότητας πρωτοβουλιών για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και θα έχει την ευκαιρία δικτύωσης και ανταλλαγής με άλλες περιφέρειες και κοινότητες της Ευρώπης.

Ένα ετήσιο φόρουμ αποστολών θα ενθαρρύνει τις δυναμικές ανταλλαγές, την ανταλλαγή εμπειριών, θα προβεί σε απολογισμό της συλλογικής προόδου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της αποστολής και θα συμβάλλει στην καθοδήγηση των δράσεών της.

Υπογράφοντας τον χάρτη – «Αποστολή»,  ο δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης θα αποκτήσει επίσης πρόσβαση στις υπηρεσίες της πλατφόρμας υλοποίησης αποστολών που θα τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2023. Οι υπηρεσίες αυτές θα περιλαμβάνουν:

– Βοήθεια για την πρόσβαση σε γνώσεις και μεθόδους σχετικά με τις εκτιμήσεις κλιματικών κινδύνων·

– Πρόσβαση σε παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών από άλλες περιφέρειες και πληροφορίες σχετικά με τα

   αποτελέσματα των τελευταίων ερευνών·

– Υποστήριξη, με τη σύνδεση αυτών των παραδειγμάτων και των αποτελεσμάτων των ερευνών, με τοπικά

  σχέδια προσαρμογής, χάρτες πορείας ή διαδρομές προσαρμογής·

– Πρόσβαση σε εργαλεία, παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές για αλληλεπίδραση και συνεργασία με τους

   πολίτες·

– Συμβουλές και πρόσβαση σε πιθανές δημόσιες και ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης για την προσαρμογή.

Μέσω της Αποστολής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ο δήμος θα αναλάβει τη δέσμευση να καταβάλει προσπάθειες για την επίτευξη ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή έως το 2030, θα ενισχύσει τις περιφερειακές και τοπικές προσπάθειες προσαρμογής μέσω της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και μέσω της τόνωσης των επενδύσεων από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές αλλά και θα αναλάβει ορισμένες από τις ακόλουθες δράσεις:

 Αξιοποίηση των βέλτιστων διαθέσιμων γνώσεων για τη διενέργεια εκτιμήσεων κλιματικών κινδύνων και διασφάλιση ότι όλοι έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα·

 Αξιοποίηση των γνώσεων αυτών για τη στήριξη των πολιτών, των επιχειρηματιών, των επιστημόνων και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής κατά τον σχεδιασμό και την ανάληψη δράσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή·

 Σχεδιασμός πορείας σύμφωνα με την οποία ο δήμος θα καταστεί ανθεκτικός στην κλιματική αλλαγή έως το 2030·

 Συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων και παροχή δυνατότητας σ’ αυτούς ώστε να συμμετέχουν στη δοκιμή ή την αξιολόγηση διαφορετικών λύσεων προσαρμογής·

 Κινητοποίηση πόρων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο δήμο για την επίτευξη των στόχων προσαρμογής·

 Στήριξη της επίδειξης και της ανάπτυξης λύσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή·

 Συμμετοχή σε ανταλλαγές εμπειριών και σε δραστηριότητες συνεργασίας με άλλες περιφέρειες / δήμους·

 Απολογισμός της συλλογικής προόδου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της αποστολής, συμβολή στην προσαρμογή της πορείας της και καθοδήγηση των δράσεών της.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής χτυπούν την πόρτα της Ευρώπης με ποικίλους τρόπους: φονικούς καύσωνες και ξηρασίες, πυρκαγιές αλλά και διάβρωση των εδαφών από πλημμύρες ή από την αύξηση του επιπέδου της θάλασσας. Επηρεάζουν το περιβάλλον, την οικονομία αλλά και την υγεία των ευρωπαίων. Η συχνότητα αλλά και η δεινότητα των φαινομένων αυξάνεται συνεχώς, πράγμα που μας αναγκάζει να επισπεύσουμε την εξεύρεση λύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η «Αποστολή» στοχεύει στη στήριξη 150 περιφερειών και δήμων στην μετάβασή τους προς την κλιματική ανθεκτικότητα έως το 2030, βοηθώντας τους να κατανοήσουν καλύτερα, να προετοιμαστούν και να διαχειριστούν τους κινδύνους που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, αλλά και να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις ώστε να καταστούν κλιματικά ανθεκτικοί. Θα χρηματοδοτηθεί με 370 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα Horizon Europe για την περίοδο 2021-23. Οι ερευνητικές και καινοτόμες δράσεις θα αφορούν την ανοικοδόμηση περιοχών που χτυπήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα, την αποκατάσταση περιοχών από πλημμύρες, την κάθετη κτηνοτροφία, τη δημιουργία «προσαρμοσμένων» πόλεων, έτοιμων να αντιμετωπίσουν μια έντονη καταιγίδα ή καύσωνα. Ταυτόχρονα δίνεται η ευκαιρία για συνεργασία με άλλες Αποστολές και προγράμματα. Η «Αποστολή» παρέχει, επίσης, ευκαιρίες για δικτύωση και ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα σε Δήμους και Περιφέρειες και στήριξη στη συνεργασία με τους πολίτες.