Αποτελέσματα κατάταξής των υποψηφίων της αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 (17.271, 02-08-2021) Ανακοίνωσης

Αναρτήθηκε στις 22/08/2022, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

Ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης ανακοινώνει τα αποτελέσματα κατάταξής των υποψηφίων της αριθμ. ΣΟΧ2/2022 (17.271 , 2-08-2021) Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας Σχολικών Μονάδων με σύμβαση ορισμένου χρόνου, πενήντα ενός (51) ατόμων μερικής απασχόλησης  πέντε (5) ωρών ημερησίως.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερομένους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από Τρίτη 23 Αυγούστου 2022 έως Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022. Η ένσταση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα από το Παράτημα της παρούσας ανακοίνωσης δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν βαθμολογούμενα κριτήρια.
Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: school.kath@ampelokipi-menemeni.gr.