ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Αναρτήθηκε στις 13 Ιανουαρίου, 2023, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Η Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης – «ΜΑΘ ΑΕ-ΑΟΤΑ» ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, βάση της από 17/09/2021 σύμβασης συνεργασίας του άρθρου 12 του Ν.4412/2016 μεταξύ του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και της ΜΑΘ ΑΕ-ΑΟΤΑ, όπως ισχύει προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

«ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ»
με CPV:45220000

Προϋπολογισμού δημοπράτησης 1.000.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ με προϋπολογισμό 651.803,59 € και κατηγορία Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ με προϋπολογισμό 130.935,15 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ + ΟΕ και απρόβλεπτα).

Δείτε περισσότερα στο επισυναπτόμενο

Επισυναπτόμενα