Ανάθεση της «Σίτισης των μαθητών του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου-Λυκειακές Τάξεις Αμπελοκήπων, για το Σχολικό έτος 2022-2023»

Αναρτήθηκε στις 7 Ιουνίου, 2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/16 για την ανάθεση της «Σίτισης των μαθητών του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου-Λυκειακές Τάξεις Αμπελοκήπων, για το Σχολικό έτος 2022-2023» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής και εκτιμώμενη αξία 167.127,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 147.900,00€, ΦΠΑ 19.227,00€).