ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Αναρτήθηκε στις 24 Μαΐου, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16, με σφραγισμένες προσφορές
για την ανάθεση των υπηρεσιών «Περίθαλψης, περισυλλογής, εκπαίδευσης, σίτισης και αποτέφρωσης αδέσποτων ζώων», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής και ενδεικτικό προϋπολογισμό
42.625,62€.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, με
διεύθυνση Πατρ.Γρηγορίου Ε’ αρ.12, στον 2ο όροφο, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 04/06/2021 ημέρα Παρασκευή
και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 09:00π.μ και λήξης 09:30 π.μ. στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο.