ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Αναρτήθηκε στις 19 Οκτωβρίου, 2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση πρασίνου-Δημιουργία πράσινης διαδρομής επί της οδού 28ης Οκτωβρίου Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης», αρ. μελ. 01/2020, C.P.V.: 45112730-1 σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθ. 27 του ν. 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η εκτιμώμενη αξία των δημοπρατούμενων εργασιών είναι 460.732,58 € (συμπεριλαμβανομένων δαπάνης εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) & 110.575,82 € Φ.Π.Α. 24 %, ήτοι σύνολο 571.308,40 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ έργων με προϋπολογισμό 139.177,46 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, δαπάνη απροβλέπτων).

β) κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 83.619,67 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, δαπάνη απροβλέπτων).

γ) κατηγορία Η/Μ έργων με προϋπολογισμό 140.048,78 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, δαπάνη απροβλέπτων).

δ) κατηγορία έργων ΠΡΑΣΙΝΟΥ κ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΦ. ΝΗΣΙΔΑΣ με προϋπολογισμό 57.886,68 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, δαπάνη απροβλέπτων).

Δείτε περισσότερα στα επισυναπτόμενα