ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΠΑΖΟΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ

Αναρτήθηκε στις 5 Ιανουαρίου, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

5/1/2021

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) για την ανάθεση των υπηρεσιών “Διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων, μπαζοαπορριμμάτων και προϊόντων κλάδευσης δένδρων» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής.

Προκήρυξη
Διακήρυξη
Γενική συγγραφή (Διαχείριση προϊόντων κλάδευσης)
Τεχνική έκθεση (Διαχείριση προϊόντων κλάδευσης)
Γενική συγγραφή (Διαχείριση ογκοδών απορριμμάτων και μπαζοαπορριμμάτων)
Τεχνική έκθεση (Διαχείριση ογκοδών απορριμμάτων και μπαζοαπορριμμάτων)
ΕΕΕΣ/ ΤΕΥΔ(pdf)
ΕΕΕΣ/ ΤΕΥΔ(xml)